Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

 • Μεταλλικές κατασκευές – Κλιμακοστάσια, Υπόστεγα, Σύμμεικτα πατάρια, Πέργολες
   
 • Μεταλλικά κτίρια – Βιομηχανικοί χώροι, αποθηκευτικοί χώροι, Ξενοδοχειακές μονάδες Κατοικίες-Υπεραγορές, Πτηνοτροφία-Ποιμνιοστάσια
   
 • Τηλεπικοινωνίες – Προκατασκευασμένοι Οικίσκοι, Πυλώνες, Ιστοί, Υποδομές Στήριξης Ζεύξεων, Παγοσκέπαστρα
   
 • Περιφράξεις κάθε τύπου – Τύπου ASCOT, Αυλόπορτες, Κιγκλιδώματα, Ανοξείδωτα
   
 • Αλουμινοκατασκευές – Κουφώματα, Πόρτες, Συρόμενα-σταθερά συστήματα, Ειδικές κατασκευές